Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kanalizace Podbrdy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetně čerpací stanice a výtlaku.
V obci je navržena splašková gravitační kanalizační síť, která je svedena do centrální čerpací stanice. Čerpací stanice je umístěna v severovýchodní časti obce u silnice II/115. Z této čerpací stanice budou výtlakem odváděny splaškové vody do stávající gravitační kanalizace v obci Všeradice a dále na ČOV Všeradice. Výtlak je veden podél místní vodoteče, která je pravostranným přítokem Svinařského potoka, poté dojde k odbočení trasy podél železniční tratě a jejímu překřížení. Dále trasa pokračuje vpravo podél silnice III/11536 směrem do Všeradic, kde je výtlak zaústěn do stávající šachty.Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. Do splaškové kanalizace směji být zaústěny pouze odpadní vody splaškového charakteru, tj. odpad ze sociálního zařízení a kuchyní jednotlivých nemovitostí, resp. drobných provozů a občanské vybavenosti které se v obci vyskytují.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-podbrdy_5114
Kontakt: ELCOS GROUP s.r.o., Mgr. Eva Kaiserova, Ing. Tomáš Hejl, eml: verejne.zakazky@elcos.cz, tel.: +420 257 095 474
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 17.06.2021 09:00
Datum předložení nabídky: 21.09.2021 09:00
Datum zahájení: 07.05.2021 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):