Veřejná zakázka: Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 90
Systémové číslo: P20V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.10.2020
Nabídku podat do: 20.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou nové chodníky budou vedeny podél stávajících komunikací pro automobilovou dopravu a podél zástavby rodinných domů v místě stávající zeleně.
Druhá část chodníků – větev „B“ začíná v jižní části obce u pozemku p.č. 197/6, odkud vede severním směrem po západní straně místní obslužné komunikace podél stávající zástavby rodinných domů. Ve staničení cca 0,120 km navazuje na chodník větve „B“ komunikace pro pěší vedoucí po severní straně místní komunikace západně k místní železniční stanici – větev „C“ v délce cca 111 m. Chodník větve „B“ vede dále severním směrem po západní straně komunikace pro automobilovou dopravu až za stávající autobusovou zastávku, kde je ve staničení cca 0,370 km ukončen přechodem pro chodce. Navržený chodník vedoucí podél komunikace – větve „C“ a dále až k autobusové zastávce podél větve „B“ nahrazuje stávající chodník z betonových dlaždic. Od staničení 0,270 km větve „B“ je navržen chodník na východní straně komunikace II/259, který vede od místní sokolovny severním směrem až ke křižovatce se silnicí III/2595. Od této křižovatky pokračuje chodník po severní straně silnice západním směrem na obec Líny, kde po cca 634 m od začátku staničení končí. V úseku staničení cca 0,510 až 0,580 je navržena gabionová zárubní zeď šířky 1,0 – 1,5 m a výšky 1,5 – 3,0 m. V úseku staničení cca 0,590 až 0,635 km je navržena gabionová opěrná zeď šířky 1,0 – 2,7 m a výšky 1,5 – 4,5 m. V případě výskytu nevhodného podloží bude za gabionovými zdmi osazeno drenážní potrubí, které bude vyústěno ze svahu nebo do vsakovacích jímek. V úseku podél opěrné zdi je podél chodníku navrženo osazení dvoumadlového zábradlí délky cca 46 m a výšky 1,1 m nad chodníkem. Před pozemkem p.č. 1/2 je navrženo podélné parkovací stání v šířce 2,0 s krytem z betonové zatravňovací dlažby. Před dotčeným pozemkem bude také upravena a posunuta stávající zídka z betonových tvárnic.
Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci s názvem : Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno zpracované společností CR Project s.r.o. se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27086135. Hlavní inženýr Ing. Jindřich Jirák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, osvědčení o autorizaci číslo 27772.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 311 589 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Mladá Boleslav

Zadavatel

 • Úřední název: Allo Tender s.r.o.
 • IČO: 24658031
 • Poštovní adresa:
  Na Dvorcích 1989/14
  Praha 4
 • Název oddělení: Allo Tender

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.allotender.cz)

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
https/www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-bukovno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy